โรงแรม

นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากต้องการแสดงถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางบริษัทจะดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย คุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.theurbanproperty.com   อย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

โดยรายละเอียดสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทำการรวบรวมไว้ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

 

คำนิยาม

·       “บริษัท”  หมายความว่า บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน

·       “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการเก็บรวบรวมใช้ 

·       “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

·       "คุกกี้ (Cookies)" หมายถึง หมายถึง เครื่องมือบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

Data collection and storage restriction

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.     เพื่อความสะดวกในการให้บริการทางเว็บไซต์ www.theurbanproperty.com บริษัทจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2.     ในกรณีที่มีการสมัคร (Sign up) หรือ ลงทะเบียน (Register) เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

3.     นอกเหนือจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลในการตัดสินใจ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ และข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัท

4.     กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งาน ทั้งนี้ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้

5.     เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการบนเว็บไซต์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทางบริษัทมีความจำเป็น ต้องใช้คุกกี้ (Cookies)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น

1.     หมายเลขไอพี (IP address)

2.     ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

3.     หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม

4.     เวลาที่เยี่ยมชม (Access Times)

5.     เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website Addresses)

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาโดยตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

·      ผ่านการลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

·      ผ่านช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล หรือขอรับสิทธิพิเศษจากโครงการที่สนใจ

·      ผ่านการนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย

·      ผ่านการให้ข้อมูลเมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัย

·      ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์,ช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ

 

 

Purpose of Collecting, Storing and Use Personal Data

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.     บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของ บริษัทเออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือเท่านั้น

·      เพื่อเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  และสิทธิพิเศษต่างๆ

·      เพื่อรับข้อติชม เสนอแนะ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

·      เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

·      เชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโครงการ และบริษัท

·      เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เทคโนโลยี นโยบายและแผนงานธุรกิจ

·      เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

2.     บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3.     ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางบริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้

·       หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·      มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

·      เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

Right of Data Subject

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถใช้สิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 

1.     สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลา

2.     สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

3.     สิทธิให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)

4.     สิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)

5.     สิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)

6.   สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)

7.     สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)

 

ทั้งนี้ การให้ข้อมูลอย่างไม่เพียงพอหรือการลบข้อมูลบางส่วน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ลดน้อยลง

 

Measures to secure Personal Data

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้สร้างระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อป้องกันการถูกเผยแพร่หรือถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและกำหนดระเบียบ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

Modification of the privacy policy

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและนโยบายในการใช้หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม โดยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.theurbanproperty.com หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

 

Contact Information

การติดต่อกับบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น โดยสามารถติดต่อได้ที่

 

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

41/1 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.10400

T: 02-0748890