CAREER

QA Manager

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศ ชาย

  2.อายุ 40 ปี ขึ้นไป

  3.การศึกษา:ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือ ก่อสร้าง หรือ Industrial Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4.ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือควบคุมคุณภาพกระบวนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7-10 ปี

  5.มีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารจัดการด้าน QC

   

  รายละเอียดงาน

  1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของโครงการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรฐานตามที่สายงานประกันคุณภาพกำหนด ผลักดันให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านการประกันคุณภาพของโครงการก่อสร้างให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความร่วมมือกับสายงานประกันคุณภาพส่วนกลางในการสร้างระบบประกันคุณภาพเชิงรุก (Pro-active QA) เน้นการแก้ปัญหาเชิงระบบ (System approach) เพื่อปรับปรุงระบบงานประกันคุณภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  2.กำกับดูแลและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพของโครงการก่อสร้าง

  3.ควบคุม ตรวจสอบและให้คำแนะนำในงานประกันคุณภาพของโครงการก่อสร้าง

  4.พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับ QA Engineer ของโครงการก่อสร้าง

  5.สามารถจัดทำคู่มือแบบฟอร์มมาตราฐานในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของ QC

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB