CAREER

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินอาวุโส

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (เป็นคนรุ่นใหม่ มองการไกล)

  2.ปริญญาตรี / โท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน / บริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3.มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์ทางการเงิน หรือวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป

  4.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) อสังหาริมทรัพย์

   

  รายละเอียดงาน

  1. พัฒนาและทบทวนประมาณการทางการเงิน รูปแบบการประเมินมูลค่าบริษัทหรือทรัพย์สิน ข้อเสนอการลงทุน แผนธุรกิจ และการศึกษา

  ความเป็นไปได้ จัดเตรียมเอกสารการนำเสนอและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

  2. ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการลงทุน จัดทำการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

  3. วางแผนและคาดการณ์โครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรับทราบประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลให้บริษัทประสบ

  ปัญหาทางการเงิน

  4. ประมาณการกำไรขาดทุนตามโครงการ

  5. จัดทำ Fease Project Preliminary Budget & Project Budget

  6. ให้ความร่วมมือและติดตามงานกับฝ่ายภายใน

  7. ศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือที่ดินใหม่ที่น่าสนใจ

  8. ติดตามและควบคุมสถานะการใช้จ่ายงบประมาณการพัฒนาโครงการตามกิจกรรมเพื่อรักษาตัวเลขงบประมาณของโครงการ

  9. วิเคราะห์ต้นทุนโครงการและ SG&A เปรียบเทียบกับงบประมาณและจัดทำรายงานสรุป พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข

  10. จัดการและควบคุม Timeline ของโครงการโดยรวม

  11. ประสานงานกับแหล่งเงินทุน (Bank) เพื่อขอเงินทุน

  12. ศึกษา New Business และโอกาสของแหล่งการเงิน การลงทุน

  13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB