CAREER

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ โยธา การจัดการงานก่อสร้าง

  2.มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง บ้าน ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโด 3 ปี ขึ้นไป

  3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี

  4.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้

  5.มีประสบการณ์ด้านบริหารหลังการขาย บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  รายละเอียดงาน

  1.วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารเชิงคุณภาพ

  – แผนคุณภาพโครงการ (Project Quality Plan: PQP)

  – รายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (QC Checklist), 

  – แผนการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Test Plan: ITP), 

  – ขั้นตอนการทำงาน (Method Statement: MS) หรือ วิธีการทำงาน (Work Instruction: WI)

  2.ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของโครงการ หรือหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ตามแผนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง

  3.ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment)

  4.จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง และติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ

  5.จัดทำรายงานสรุปประเด็นจากการตรวจประเมินฯ ที่มีผลกระทบเชิงระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและกระบวนการก่อสร้าง

  6.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทุกขั้นตอน และทำการสรุปผลประจำเดือน

  7.จัดฝึกอบรมพนักงานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพตามที่ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และตามความจำเป็นของแต่ละประเภทกิจกรรมการทำงาน

  8.ดูแลประสานงานด้านคุณภาพงานก่อสร้างของบ้านหรือห้องชุดหลังการส่งมอบ

  9.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

  10.ควบคุมดูแลบันทึกหลักฐานทางคุณภาพงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งมอบและสอบกลับได้

  12.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

   

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB