CAREER

ผู้จัดการพัฒนาองค์กร

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาทรัพยากรทนุษย์ , สาขารัฐศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3.ปฏิบัติงานในสายงาน HRD / HROD 7-10 ปี , ประสบการณ์ระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป

  4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001 / KPIs / SOP / Work Flow / แผนพัฒนาองค์กร

  5.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

  6.ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

  7.สามารถทำงานเชิงปฏิบัติ และทำงานเป็นทีมได้ดี

  **สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้ / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / กระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ / มีความรับผิดชอบสูง และต้องการการเติบโตในอนาคต

   

  รายละเอียดงาน

  1. วางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดำเนินการไปตามนโยบายของผู้บริหาร

  2. จัดทำ KPIs / SOP / ISO / Work Flow

  3. วางแผนงาน แผนงบประมาณ แผนพัฒนาองค์กร แผนอัตรากำลงคน ( Organizing & Development )

  4. ดำเนินการงานด้านพัฒนาองค์กร การวางระบบ/HRO/JD/Career Path/WI/Sucession Plan/Promotion

  5.พัฒนางานด้านพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการธุรกิจของบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  6. ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ

  7. เข้าใจติดตามสถานการณ์องค์กร เพื่อให้สามารถวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการขององค์กรได้

   

  **ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (9.00-18.00)

   

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB