CAREER

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.ไม่จำกัดเพศ / อายุ 30 - 35 ปี

  2.จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ป.โท ทางนิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  3.มีประสบการณ์ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน , งานประสานงานราชการ และอื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

  4.มีความสามารถในการประสานงาน

  5.มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  6.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

  7.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  รายละเอียดงาน

  1.ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

  2.การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ยื่นจดทะเบียนบ้านจัดสรร

  3.การออกโฉนดแปลงย่อย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

  4.อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง

  5.ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอก และในครัวเรือน)

  6.ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB