CAREER

วิศวกรโครงการ

2 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น

  2.มีประสบการณ์ในตำแหน่ง วิศวกรโครงการ หรือ PE 5 ปีขึ้นไป

  3.ต้องเคยเปิดโครงการบ้าน/ทาวน์โฮมมาแล้ว ตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป

  4.มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

  5.มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development

  6.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

  7.บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี

   

  รายละเอียดงาน

  1.รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข
  2.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
  3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง
  4.ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การเก็บงานแจ้งซ่อม ก่อนโอน/หลังโอน และงานแก้ไข งานซ่อมบ้าน Stock ของผู้รับเหมาผ่านโฟร์แมน และวิศวกรสนามให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
  5.ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์
  6.ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย และบริหารโครงการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  7.ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
  8.ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
  9.ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง
  **ต้องทำแนวราบมาเท่านั้น**
   
   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB