CAREER

วิศวกรสนาม

3 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศ : ชาย

  2.อายุ (ปี) : 28 - 35 ปี

  3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4.สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ มีความอดทนสูง

  5.มีใบประกาศวิชาชีพ กว.

  6.มีประสบการณ์ก่อสร้างแนวราบมาก่อน (บ้าน/ทาวน์โฮม)

  7.ต้องมีประสบการณ์ทำงานควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ทาวน์โฮม 3-5 ปีขึ้นไป

   

  รายละเอียดงาน

  1.วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง

  2.ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครงการให้เป็นไปตามแผน

  3.วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

  4.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  5.คิดปริมาณวัสดุและสั่งวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

  6.ตรวจเช็คและรับวัสดุที่สั่งโดยโครงการ

  7.ตรวจสอบงานงวดผู้รับเหมา

  8.การรับมอบงานจากผู้รับเหมาและส่งมอบงานลูกค้า

  9.จัดทำรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์

  10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB