CAREER

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ-ทาวน์โฮม

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

  2.มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

  3.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  4.หากมีประสบการณ์งานธุรการในไซต์งานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

  6.มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

  7.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน

  8.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

   

  รายละเอียดงาน

  1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานในไซต์งาน เช่น รายงานความคืบหน้าของงาน รายงานการประชุม

  2.ประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีการเงิน

  3.คำนวณเบิกงวดงานของผู้รับเหมา

  4.จัดทำเอกเสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ใบเบิกงวดงาน ใบ PR

  5.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ยื่นแบบขอระบบไฟฟ้า ยื่นแบบขอสร้างสำนักงานขาย

  6.ดูแลเงินสดย่อยของไซต์งานก่อสร้าง

  7.จัดทำใบคำขอข้อมูล (Request for information: RFI) ในกรณีที่แบบก่อสร้างหน้างานมีความขัดแย้งกัน

  8.เก็บเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในไซต์งานให้เป็นระบบ

  9.จัดทำนัดต่างๆ เช่น การประชุมผู้รับเหมา ประชุมพนักงานภายในไซต์งาน

  10.ดูแลการลา การเบิกค่าล่วงเวลา และการลงเวลาทำงานของพนักงานในไซต์งาน

  11.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB