CAREER

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

  2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง

  3.มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

  4.มีความรู้เรื่องวัสดุในการก่อสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงานต่าง ๆ

  5.มีทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

  6.มีความซื่อสัตย์ สุจริต และความเอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

  7.มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

  9.ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  10.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ดานโปรแกรม MS Office, ICON

   

  รายละเอียดงาน

  1. ดูและงานจัดซื้อและจัดจ้าง จัดหา Supplier รายใหม่ๆ สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้าให้ได้ตามความต้องการของฝ่ายต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท

  2. ประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดการขอซื้อ ของแต่ละหน่วยงาน

  3. เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุด เรื่องจำนวน คุณภาพ ราคา และการส่งมอบให้เป็นไปตามที่กำหนด

  4. กำหนดแผนส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการใช้

  5. ดูแลการจัดซื้อ และจัดทำเปรียบเทียบราคาตรวจสอบ, Spec, และเงื่อนไขการเสนอราคาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

  6. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า

  7. ติดตามการจัดซื้อ และการจัดส่งวัสดุให้แก่หน่วยงาน ประสานงานจนวัสดุส่งจบครบถ้วน

  8. จัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อ

  9. จัดทำระบบฐานข้อมูลงานจัดซื้อในระบบของบริษัท

  10. ควบคุม Supplier ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของบริษัทได้ ทั้งในเรื่องของการส่งมอบคุณภาพและต้นทุนสินค้า

  11. ทำเอกสารเบิก-จ่ายเงินของ Supplier ให้กับแผนกบัญชี

  12. จัดทำเอกสารจัดซื้อ และสัญญาจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง

  13. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB