CAREER

เจ้าหน้าที่ข้อมูลด้านการตลาด

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศชาย-หญิง

  2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี้ขึ้นไป สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.มีประสบกาณ์การวิจัยตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ คอนโด และแนวราบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

  4.มีทักษะด้านการสรุป จัดทำรายงาน สำหรับนำเสนอผู้บริหาร

  5.Have Passion, Collaboration, Open up, Continuous Learning

   

  รายละเอียดงาน

  1.วางแผนการวิจัยตลาด ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดของสายงาน Marketing และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Residential Market Trend)

  2.ออกแบบวิธีการ และแบบฟอร์มที่ใช้ในการทำวิจัยตลาด เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมมาใช้ในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวโซนศักยภาพน่าลงทุนที่อยู่อาศัยแนวสูง (Zone Potential / Land Strategy)

  3.จัดทำรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัยตลาด ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Research)

  4.สร้างฐานข้อมูล และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาด เพื่อให้บุคลากรนำข้อมูล และองค์ความรู้จากฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด (Data Base)

  5.สำรวจความต้องการของหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยตลาดไปใช้ พร้อมทั้งสำรวจโครงการคู่แข่ง เพื่อกำหนดรูปแบบ และวางโปรดัก เพื่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด

  6.จัดทำ Market Survey Report

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB